ผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปอวิทยา  ศึกษาดูงาน วันที่ 25 ตุลาคม 2564  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  ช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนศาสตร์พระราชา (วิทยาเขตกู่เต้า) วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้ศึกษาดูงานและนมัสการพระอาจารย์พบโชค  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง  ณ  วัดห้วยปลากั้ง   และศึกษาดูงานที่วัดร่องเสือเต้น  จังหวัดเชีียงราย