คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ และการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกระบวนการ พัฒนาทักษาะสมอง(EF) ตั้งแต่ปฐมวัย เมื่อวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีโรงเรียนปอวิทยา เป็นคณะทำงานร่วมและได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้