พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 513

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนปอวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ชุมชน(แกนนำนักเรียน) กับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเพื่อให้รู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน ยาสมุนไพรแผนโบราณ ความรู้ด้านกฎหมายยา  พ.ร.บ. อาหารและอื่นๆ