วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนปอวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ชุมชน(แกนนำนักเรียน) กับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเพื่อให้รู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน ยาสมุนไพรแผนโบราณ ความรู้ด้านกฎหมายยา  พ.ร.บ. อาหารและอื่นๆ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ และการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกระบวนการ พัฒนาทักษาะสมอง(EF) ตั้งแต่ปฐมวัย เมื่อวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีโรงเรียนปอวิทยา เป็นคณะทำงานร่วมและได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้

ผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปอวิทยา  ศึกษาดูงาน วันที่ 25 ตุลาคม 2564  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  ช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนศาสตร์พระราชา (วิทยาเขตกู่เต้า) วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้ศึกษาดูงานและนมัสการพระอาจารย์พบโชค  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง  ณ  วัดห้วยปลากั้ง   และศึกษาดูงานที่วัดร่องเสือเต้น  จังหวัดเชีียงราย

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนปอวิทยา  อบรมโปรแกรม  School Master โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  ได้ให้ความรู้ ผ่านโปรแกรม  google meet
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564  ณ  โรงเรียนปอวิทยา  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย