ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนปอวิทยา  อบรมโปรแกรม  School Master โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  ได้ให้ความรู้ ผ่านโปรแกรม  google meet
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564  ณ  โรงเรียนปอวิทยา  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย